วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2567 
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นางอรุณ ทบบัณฑิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้เปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนอแดง โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่างโนนสว่าง โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร และโรงเรียนบ้านโคกก่อง