โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงปี2566