วิสัยทัศน์ /พันธกิจ

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

“หนองแดงตำบลน่าอยู่ ผู้คนดีมีวัฒนธรรม ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ ทุกชีวิตมีสุขและปลอดภัย สุขภาพพลานามัยแข็งแรง “