กองคลัง


นางเบญจพร คำสา
ผู้อำนวยการกองคลัง โทร 0973303536

นายเอกลักษณ์ โกฎิรักษ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โทร 093-5282182

ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง.-ชง

ว่าที่ ร.ต.สมเดช สมเสน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร 065-0574759

นางสิริพร ทานะเวช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โทร 088-3166390

นางปรียมาศ บุตริมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โทร 080-7623895

นางนิติภรณ์ หาญอาษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ โทร 089-5743299