สมาชิกสภา อบต.


นายจำเนียร ประทุมมาตร์
ประธานสภา อบต.หนองแดง โทร 061-4937293

นางสาวอรัญญา บุเกตุ
รองประธานสภา อบต.หนองแดง โทร 086-8950229

นายเชวงศักย์ รัตนรักษ์
เลขานุการสภา อบต.หนองแดง โทร 062-6465995

นางละออง ยศคำลือ
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 โทร 099-3830280

นายสัมฤทธิ์ หลงสิม
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง บ้านนาด่าน หมู่ที่ 2 โทร 098-3369707

นายทองอินท์ คำนาโฮม
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง บ้านดอนแฮด หมู่ที่ 3 โทร 093-4519486

นายประมุข แก้วพิกุล
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 โทร 091-2556259

นายวีรยุทธ ขันตี
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง บ้านวังหิน หมู่ที่ 6 โทร 095-9640968

นางไพรรัตน ตีสอน
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 7 โทร 061-0452109

นางสาวปนิดา ประผาลา
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 โทร 098-8920743

นายประวิน สีสว่าง
สมาชิกสภา อบต.หนองแดง บ้านหนองแดงสหมิตร หมู่ที่ 10 โทร 096-1104119