สำนักปลัด


นางสาวธิราพร คำกอง
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น โทร 0659932989

นายเกียรติยศ แก้วโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร 089-2767196

นายปัญญา ภูครองดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร 087-1589087

นางสาวอมรรัตน์ พิมพ์สำราญ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 093-1067251

นายภิญญู ศรีจินดา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 089-5760912

นางลำใย พลยะเรศ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ(ศูนย์ฯวัดบุญมาจันทร์ประสิทธิ์) โทร 087-2190431

นางมยุรี หลักจันทร์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ศูนย์ฯวัดเก่าใหญ่) โทร 097-3062761

(ว่าง)
ครู (ศูนย์ฯวัดโพธิ์ศรีสว่าง)

นายสมคิด ไชยหาร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ(วัดใหม่ชัยมงคล) โทร 084-4717296

นางบุญเลิศ ขันภักดี
ครู วิทฐานะครูชำนาญการ (ศูนย์ฯวัดบุญมาจันทร์ประสิทธิ์) โทร 085-4522739

(นางสาวฐานันท์ ชัยบาล)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 0894175587

จ่าเอกวีระพล เทียบโฮม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน โทร 099-8859997

นางสาวเบญญาภา จิตติธีเดช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร 0650574759

นายบรรชา สีแพน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน ฯ โทร 061-0405804

นายมานะ แทนดวง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา โทร 063-0851346

นางสุภา เทพคำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน โทร 084-0982740

นางอรนุช แทนสอ
ผู้ดูแลเด็กวัดโพธิ์ศรีสว่าง โทร 0810487212

นางสาวปรางค์ทิพย์ ศรีสงคราม
ผู้ดูแลเด็กวัดโพธิ์ศรีสว่าง 0810471007

นางเกษร นาชัยสินธุ์
ผู้ดูแลเด็กวัดเก่าใหญ่ โทร 081-0579976

นางอารีย์ เทียบฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็กวัดใหม่ชัยมงคล โทร 081-0487997

นางคำมุน เจริญสว่่าง
ผู้ดูแลเด็กวัดบุญมาจันทร์ประสิทธิ์ โทร 063-2624073

นายพลวัต จินโจ
ยาม

นายสุริยา ทดคุย
พนักงานขับรถยนต์ โทร 0933097109

นางสาวโยษิตา นามวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โทร 0625362989

นายสนอง รัตนศรี
ภารโรง โทร 086-2300131

นางสุภาวดี ทดคุย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวอภิญญา จรทะผา
พนักงานจ้างเหมาบริการ