แบบรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2567

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ไตรมาสที่ 1

ITA-o17ตุลาคม66

ITA-o17พฤจิกายน66

ITA-o17ธันวาคม66

ไตรมาสที่ 2

ITA-o17มกราคม67

ITA-o17กุมภาพันธ์67

ITA-o17มีนาคม67  

1 เม.ย. 2567 15:13:48  เข้าชม   188