แบบรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2567 ข้อ 016

แบบแสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ไตรมาสที่ 1

ITA-o16-ตุลาคม66 

ITA-o16-พฤจิกายน66

ITA-o16-ธันวาคม66

ไตรมาสที่ 2

ITA-o16-มกราคม67

ITA-o16-กุมภาพันธ์67

ITA-o16-มีนาคม67

1 เม.ย. 2567 15:15:32  เข้าชม   242