ข่าวประกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
4 ธ.ค. 2566 10:38:57   เข้าชม   26

คำสั่ง อบต.หนองแดง เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าความรับผิดชอบพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 67
27 พ.ค. 2567 15:22:35   เข้าชม   47

สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
19 เม.ย. 2567 09:01:50   เข้าชม   56

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
18 เม.ย. 2567 11:51:00   เข้าชม   173

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
18 เม.ย. 2567 10:02:35   เข้าชม   61

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2566
5 ก.พ. 2567 10:09:57   เข้าชม   98

ประกาศรายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2566
3 ต.ค. 2566 15:32:20   เข้าชม   108

อำนาจหน้าที่ของ อบต.
20 ก.พ. 2567 15:26:28   เข้าชม   184

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
14 ก.พ. 2567 14:22:36   เข้าชม   111

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
14 ก.พ. 2567 13:17:40   เข้าชม   120

คู่มืองานพัฒนาชุมชน
14 ก.พ. 2567 10:32:03   เข้าชม   129

คู่มือนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
14 ก.พ. 2567 10:31:02   เข้าชม   125
 ภาพกิจกรรม
30 มิ.ย. 2566 10:00:00  เข้าชม   10 ลิงค์หน่วยงานราชการ